Sejarah Penciptaan Sorga Dunia Dan Manusia


Gambar: bmbcaz.com

Apabila sesat satu inci pada langkah pertama maka semakin jauh melangkah semakin menjauhi tujuan. Itu sebabnya bila tidak memahami sejarah penciptaan sorga dunia dengan benar maka semakin banyak  belajar Alkitab semakin sesat pengetahuannya. Apakah sejarah penciptaan sorga dunia sudah dipahami dengan benar? Belum! Itu sebabnya semakin hari ajaran Kristen semakin menjauhi ajaran Alkitab.

Menciptakan artinya menjadikan sesuatu yang baru tanpa bahan baku (Creatio ex nihilo) atau menjadikan sesuatu dengan kekuatan batin. Para sarjana teologi Kristen mengajarkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu alias menjadikan segala sesuatu tanpa bahan baku alias menjadikan segala ada dengan kekuatan batin alias mengucapkan keinginan-Nya dan keinginan-Nya pun ujug-ujug ada. Tentu saja ajaran demikian salah.

WR Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya. Dia menjadikan lagu Indonesia Raya tanpa bahan baku. Dia menjadikan lagu Indonesia Raya dengan kekuatan batin alias daya ciptanya.

James Watt bukan pencipta (creator) karena dia tidak menciptakan mesin uap. James Watt adalah perancang (designer) karena dia merancang (to design) mesin uap lalu membangun mesin uap berdasarkan rancangannya (design). Setelah James Watt selesai merancang mesin uap maka hasilnya adalah rancangan mesin uap. Setelah James Watt selesai membangun mesin uap berdasarkan rancangannya barulah mesin uap ada. Apakah Jemes Watt adalah pencipta? Benar! James  Watt adalah pencipta design mesin uap. Kenapa demikian? Karena dia menjadikan design mesin uap dengan daya ciptanya tanpa bahan baku seperti WR Supratman menjadikan lagu Indonesia Raya.

Kata Ibrani “bara” artinya merancang (to design) bukan menciptakan (created), itu sebabnya setelah Allah merancang (bara) sorga dunia dan binatang dan manusia hasilnya adalah rancangan sorga dunia dan binatang dan manusia. Setelah TUHAN Allah menghasilkan (asah) sorga dunia dan membentuk (yatsar) binatang dan manusia dari debu tanah berdasarkan rancangan Allah, barulah sorga dunia dan binatang dan manusia ada.

Kata Ibrani “asah” artinya menghasilkan. Menghasilkan dari sesuatu artinya menjadikan. Misal: Menjadikan pakaian dari kulit, menjadikan bahtera dari kayu Gofir. Menghasilkan sesuatu suasana namanya mengadakan.  Misal: mengadakan pesta. Menghasilkan sesuatu perasaaan namanya membuat. Misal: Membuat marah, membuat sedih, membuat birahi. Menghasilkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat namanya mengeluarkan. Misal: Mengeluarkan uang dari kantong. Mengeluarkan anjing dari kandang. Menghasilkan sesuatu dari diri sendiri dimana yang dihasilkan itu kemudian bertumbuh kembang menjadi sesuatu yang serupa dan segambar dengan diri sendiri namanya berbuah (pohon) dan memperanakkan (manusia, binatang).

Hal pertama yang kita lakukan dalam mempelajari sejarah penciptaan sorga dunia adalah mengoreksi terjemahan Alkitab LAI. Dengan terjemahan yang lebih baik maka ayat-ayat Alkitab pun menjadi lebih mudah untuk dipahami. Semua kata yang  ditulis dengan huruf besar adalah koreksi yang dilakukan.

Pada mulanya Allah MERANCANG (bara) SORGA DUNIA (shamayim erets). Kejadian 1:1

DUNIA (erets) TIDAK berbentuk (tohuw) dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1:2

Berfirmanlah Allah: “Jadilah terang.” MENJADI (hayah) terang. Kejadian 1:3

Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu ALLAH (elohim) MEMISAHKAN (badal) terang itu dari gelap. Kejadian 1:4

Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian 1:5

Berfirmanlah Allah: “Jadilah cakrawala (raqiya) di tengah segala air untuk memisahkan air dari air.” Kejadian 1:6

Maka Allah MEMPERANAKAN (asah) cakrawala (raqiya) dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. MENJADI (hayah) CAKRAWALA (raqiya) demikian. Kejadian 1:7
 
Lalu Allah menamai cakrawala itu SORGA (shamayim). Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1:8

Berfirmanlah Allah: “Hendaklah segala air yang di bawah SORGA (shamayim) berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering.” MENJADI (hayah) demikian. Kejadian 1:9

Lalu Allah menamai yang kering itu DUNIA (erets), dan kumpulan air itu dinamai-Nya laut (yam). Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1:10

Kerabatku sekalian, setelah terjemahan LAI dikoreksi, sulitkah untuk memahami kisah penciptaan sorga dan dunia? Tidak! Tidak sulit sama sekali. Kambing memperanakkan kambing. Domba memperanakkan domba. Manusia memperanakkan manusia dan Allah memperanakkan Allah. Allah lalu menyuruh Anak yang diperanakkan-Nya untuk menjadi Terang. Anak Allah menanggapi firman Bapa-Nya dengan menjadi Terang. Sama seperti TUHAN Allah memisahkan Adam menjadi Adam dan Hawa, demikianlah Allah memisahkan Terang menjadi Terang dan Gelap. Si Terang lalu dionamaai Siang sedangkan si Gelap dinamai Malam. Sekarang Allah Bapa punya dua anak yaitu Siang (Terang) dan Malam (Gelap).

Pada hari kedua Allah Bapa menyuruh Anak-Anak-Nya menjadi cakrawala. Yang satu menanggapi firman Bapa-Nya dengan menjadi cakrawala sedangkan yang lain menanggapi dengan memperanakkan (asah) cakrawala. Ada dua cakrawala. Yang manakah yang lalu dinamakan sorga (shamayim) oleh Allah Bapa? Tentu saja yang sesuai dengan firman-Nya yaitu yang adalah Anak-Nya menjadi cakrawala, bukan cakrawala yang diperanakkan oleh Anak-Nya yang lain. Apa itu cakrawala? Cakrawala adalah langit yang kita lihat ketika mendongak ke atas dan Sorga adalah Cakrawala yang tidak kelihatan mata kita.

Pada hari ketiga Allah Bapa sama sekali tidak menyuruh air yang ada di bawah cakrawala untuk berkumpul menjadi satu namun menyuruh air yang ada di bawah sorga untuk berkumpul menjadi satu. Air di bawah sorga menaatinya sehingga kelihatanlah yang kering. Allah Bapa lalu menamakan yang kering dan kelihatan itu Dunia (erets). Sedangkan kumpulan air itu dinamakan-Nya Laut. Dunia diperanakkan oleh air di bawah sorga. Dunia bukan hanya bumi namun segala yang kelihatan alias terdeteksi manusia. Pada saat semua air berkumpul menjadi satu, saat itulah dunia dilahirkan. Sorga dunia tidak diciptakan dari nihil namun dilahirkan atau diperanakkan oleh TUHAN Allah.

Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita MEMPERANAKAN (asah) manusia menurut gambar (tselem) dan rupa (damuwth) Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan (dagah) di laut (yam) dan burung-burung (oph) di SORGA (shamayim) dan atas semua MAMALIA (bohemah) di dunia dan atas segala REPTIL (remes) dan yang BERGERAK (ramas) di DUNIA (erets).” Kejadian 1:26

Allah MERANCANG (bara) manusia menurut gambar-Nya (tselem), GAMBAR (tselem) Allah MERANCANG (bara) laki-laki dan perempuan. MERANCANG (bara). Kejadian 1:27

Allah memberkati, Allah berfirman: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan (dagah) di laut dan burung-burung di SORGA (shamayyim) dan atas segala MAKLUK BERGERAK (chay ramas) di DUNIA (erets).” Kejadian 1:28

Maka Allah melihat segala yang DIPERANAKAN-Nya (asah) itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Kejadian 1:31

ketika itulah TUHAN Allah membentuk (yatsar) manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup (nashamah chay) ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup (nephes chay).  Kejadian 2:7

Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu DIRANCANG (bara) oleh Allah, DIPERANAKANNYA (asah) dia menurut rupa (damuwth) Allah; Kejadian 5:1

Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan,  Kolose 1:15

Seperti ada tertulis: “Manusia pertama, Adam menjadi makhluk hidup”, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15:45

TUHAN (YHWH) yang kelihatan oleh bangsa Israel adalah gambar Allah (Elohim) yang tidak kelihatan. Yesus yang kelihatan oleh bangsa Yahudi adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang dikehendaki oleh Allah Bapa adalah diri-Nya dan kedua Anak-Nya memperanakkan manusia. Alih-alih melakukan kehendak Bapa-Nya, kedua Anak Allah justru merancang manusia. Allah merancang manusia menurut Gambar-Nya (TUHAN). Pada saat yang sama, TUHAN (Gambar Allah) merancang manusia lelaki dan perempuan.

Kejadian 1:26 mencatat tentang Allah Bapa mengajak kedua Anak-Nya untuk memperanakan (asah) manusia. Kejadian 1:27 mencatat bahwa kedua Anak Allah alih-alih memperanakkan justru merancang manusia. Kejadian 1:31 mencatat bahwa Allah melihat yang peranakan-Nya sungguh amat baik. Siapa yang diperanakan oleh Allah Bapa pada hari keenam? Manusia. Kejadian 5:1 mencatat bawha sementara kedua Anak-Nya merancang manusia, Allah Bapa memperanakkannya sesuai kehendak-Nya. Itu sebabnya ketika membaca Kejadian 2:7 kita pun langsung memahami bahwa manusia yang diperanakkan oleh Allah Bapa di Kejadian 1:27 adalah Nashamah Chay (nafas hidup). Nafas hiduplah yang dihembuskan ke dalam debu tanah sehingga menjadi makluk hidup (nephes chay). Debu tanah adalah tubuh sedangkan nafas hidup adalah roh manusia.

Demikianlah diselesaikan SORGA (Shamayim) dan DUNIA (erets) dan segala isinya. Kejadian 2:1

Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan MEMPERANAKKAN (asah), berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan MEMPERANAKKAN (asah). Kejadian 2:2

Lalu Allah (Elohim) memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan MERANCANG (bara) yang telah DIPERANAKKAN (asah) ALLAH (Elohim). Kejadian 2:3

Demikianlah riwayat SORGA DUNIA (shamayim erets) waktu diciptakan (bara). Ketika TUHAN Allah MEMPERANAKKAN (asah) DUNIA SORGA (erets shamayim). Kejadian 2:4

Apakah Allah Bapa berhenti bekerja pada hari ketujuh? Tidak! Dia hanya berhenti memperanakan. Apakah TUHAN Allah berhenti bekerja pada hari ketujuh? Mustahil! Keduanya hanya berhenti merancang yang telah diperanakkan Bapa-Nya. Manusia Perjanjian Lama adalah dikotomi yang terdiri dari tubuh dan jiwa. Ketika tubuhnya mati, jiwa manusia disebut arwah.

Yesus menjawab, kata-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah.” Yohanes 3:3

Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. Yohanes 3:5

Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh.  Yohanes 3:6

Kehendak Allah Bapa adalah diri-Nya dan kedua Anak-Nya memperanakkan manusia. Allah Bapa sudah menggenapi kehendak-Nya saat memperanakkan Nafas Hidup (nashamah chay) namun kedua anak-Nya belum. Semua roh manusia adalah keturunan Nafas Hidup itu sebabnya seluruh manusia sejak Adam hingga zaman Yesus, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, harus dilahirkan kembali oleh Roh dan Air untuk menggenapi kehendak Allah Bapa. Siapakah Roh? Roh adalah yang tidak kelihatan manusia. Yang tidak kelihatan adalah Allah (Terang). Siapakah Air? Air adalah Tuhan (Gelap). Kapan umat manusia dilahirkan kembali oleh Air dan Roh? Pada hari Pentakosta.

Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Kisah Para Rasul 2:1

Tiba-tiba TERDENGARLAH (ginomai) dari SORGA (ouranos) SUARA (echos) seperti HEMBUSAN (phero) angin keras MELIPUTI (pleroo) SEGENAP (holos) TEMPAT (Oikos) di mana mereka BERADA  (kathemai); Kisah Para Rasul 2:2

dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada SETIAP ORANG DARI (heis hekastos) mereka. Kisah Para Rasul 2:3

Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai MENGUCAPKAN (laleo) BERBAGAI (heteros) bahasa, seperti yang diberikan oleh Roh kepada SETIAP ORANG (autos) untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2:4

Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi, ORANG SALEH (eulabes) dari segala bangsa di kolong langit. Kisah Para Rasul 2:5

Ketika TERDENGAR (ginomai) SUARA GEMURUH itu, KERUMUNAN (sunerchomai) orang banyak pun bingung karena masing-masing ORANG (heis hekastos) mendengar PERKATAAN (laleo) bahasanya sendiri. Kisah Para Rasul 2:6

Tercengang-cengang dan KEHERANAN (thaumazo), MEREKA berkata (kai lego): “SESUNGGUHNYA (idou), bukankah semua MENGUCAPKAN bahasa Galilea? Kisah Para Rasul 2:7

Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita:  Kisah Para Rasul 2:8

orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Kisah Para Rasul 2:9

Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libia yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, Kisah Para Rasul 2:10

Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar KATA-KATA (laleo) bahasa kita sendiri tentang KEAGUNGAN (megaleios) Allah.” Kisah Para Rasul 2:11

TERCENGANG (existemi). Semuanya tercengang dan BINGUNG (diaporeo). Berkatalah seorang kepada yang lainnya: “Apakah artinya ini?”  Kisah Para Rasul 2:12

Tetapi orang lainnya menyindir: “KAMU (eimi) sedang mabuk anggur manis.” Kisah Para Rasul 2:13

Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka: “Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kisah Para Rasul 2:14

Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan, Kisah Para Rasul 2:15

tetapi itulah yang DIKATAKAN (ereo) OLEH (dia) nabi Yoel:  Kisah Para Rasul 2:15

Akan terjadi pada ZAMAN (hemera) AKHIR (eschatos) –demikianlah firman Allah– bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan  bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kisah Para Rasul 2:17

Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat.   Kisah Para Rasul 2:18

Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi: darah dan api dan KABUT (atmis) asap.  Kisah Para Rasul 2:19

Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.  Kisah Para Rasul 2:20

Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2:21

Pada hari Pentakosta, ketika kesebelas rasul berkumpul di sebuah rumah, tiba-tiba turunlah lidah-lidah seperti nyala api dengan suara gemuruh seperti angin kencang lalu hinggap pada setiap rasul. Sebelas rasul  pun dipenuhi Roh Kudus lalu mengucapkan kata-kata asing. Ketika mendengar suara gemuruh dari rumah tersebut, orang banyak pun mengerumuninya dan mendengar ucapan para rasul. Orang banyak terheran-heran mendengar rasul-rasul mengucapkan bahasa mereka. Sebagian orang menuduh mereka sedang mabuk anggur. Petrus lalu bangkit dan berkotbah akhirnya tiga ribu orang memutuskan untuk menjadi Kristen. Mulanya Roh Kudus hanya merasuki rasul-rasul kemudian merasuki tiga ribu orang lainnya setelah mereka menjadi Kristen dan Roh Kudus akan merasuki setiap orang yang memutuskan untuk menjadi Kristen dari generasi ke generasi. Itulah yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu saya, yang saya dengar dari mimbar-mimbar gereja, baca di buku-buku teologi dan Alkitab bahasa Indonesia dan Inggris. Tiga puluh tahun lebih saya meyakininya sebagai ajaran Alkitab.

Ketika mendengar seorang Jawa fasih sekali mengucapkan bahasa Hokkien, mustahil saya menuduhnya mabuk. Saya akan memujinya. Saya pasti menuduhnya mabuk bila dia kekeh jumekeh menyatakan saya bicara bahasa Jawa padahal saya ngomong Indonesia. Dan dia kekeh jumekeh ngaku berbahasa Indonesia padahal saya mendengarnya berbahasa Hokkien. Itulah yang terjadi pada hari pentakosta. Itulah yang tercatat dalam Alkitab bahasa aslinya.

Apabila Roh Kudus hanya merasuki rasul-rasul kemudian merasuki tiga ribu orang lainnya setelah mereka menjadi Kristen, itu berarti nubuatan nabi Yoel tentang Allah mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia, tidak digenapi dan belum digenapi sampai hari ini sebab dari generasi ke generasi selalu ada orang non Kristen di dunia ini. Namun Kisah Para Rasul mencatatnya dengan gamblang bahwa yang terjadi pada hari itu adalah kegenapan nubuatan nabi Yoel, pada hari itu Roh Kudus dicurahkan kepada segenap  manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah mati.

Allah Bapa hanya satu kali memperanakan Nafas Hidup dan hanya satu kali TUHAN Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia. Selanjutnya Nafas hidup alias Adam pun beranak cucu untuk menggenapi kehendak Allah Bapa. Alkitab mencatat hanya satu kali Roh Kudus dicurahkan, hanya satu kali Roh Kudus dalam wujud lidah-lidah seperti nyala api hinggap pada setiap orang. Hal demikian terjadi pada hari Pentakosta. Selain pada hari itu, tidak ada Roh Kudus yang dicurahkan lagi juga tidak ada manusia yang dihinggapi Roh Kudus lagi. Sejak hari itu umat manusia menjadi trikotomi yang terdiri dari tubuh dan jiwa serta Roh Kudus. Manusia-manusia yang dilahirkan kembali menjadi trikotomi pada hari Pentakosta lalu beranak cucu. Anak-anak yang mereka lahirkan sesuai dengan gambar dan rupa mereka yaitu trikotomi yang terdiri dari tubuh, jiwa dan Roh Kudus

NB.
Blog ini saya unggah sebagai hadiah Natal dan Tahun Baru bagi Para pencari Kebenaran yang mampir di Bengcumenggugat.Wordpress.com. Selamat Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.

299 thoughts on “Sejarah Penciptaan Sorga Dunia Dan Manusia

 1. Bengcu menulis:

  “Siapakah Roh? Roh adalah yang tidak kelihatan manusia. Yang tidak kelihatan adalah Allah (Terang). Siapakah Air? Air adalah Tuhan (Gelap). Kapan umat manusia dilahirkan kembali oleh Air dan Roh? Pada hari Pentakosta.”

  Pertanyaan saya:
  1. Darimana clue/penjelasan bahwa air yang dimaksud adalah tuhan (gelap) seperti pada tulisan anda diatas?
  2. Bagaimana anda mengambil kesimpulan kalau pada hari pentakosta itulah dimana semua manusia dilahirkan kembali dari air dan roh?… btw, saya belum paham dimana letak hubungannya!?

  trims.

 2. Ha ha ha…om bengcu lagi berantai andai dengan visionnya dan itulah gambaran maya yang ada pada pola pikirnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.